متن آهنگ نفسم رفته دلم تاب ندارد بی عشق کسری زاهدی

♫♫ نفسم رفته دلم تاب ندارد بی عشق ♩♪
♫♫ آسمان که نور مهتاب ندارد بی عشق ♩♪
♫♫ جان من جان تو جان چشمان تو ♩♪
♫♫ من بریدم بخدا در غم دلدار تو ♩♪
♫♫ من خرابم بی عشق من در عذابم بی عشق ♩♪
♫♫ من اسیری شده ام عاشق زندان تو ♩♪
♫♫ میترسم از این راه از درد بی درمان ♩♪
 
♫♫ تو میروی یک روز با اخرین باران ♩♪
♫♫ در خواب خود دیدم این لحظه را صد بار ♩♪
♫♫ رفتیو باران زد در اخرین دیدار ♩♪
♫♫ اگر رفتی و ماندم در دل طوفان خلاصم ♩♪
♫♫ به دور از گریه ها و چشم این و ان خلاصم کن ♩♪
♫♫ پساز تو زندگی جایی برای من ندارد ♩♪